LP: Zemgalē publicēts pētījums par atbalsta pieejamību uzņēmējiem

ZPR interneta vietnes zemgale.lv sadaļā Lejuplādes publicējis Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta zinātnieku grupas veikto pētījumu par uzņēmējdarbības atbalsta pieejamību Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā.

Pētījums veikts ar INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / Business support atbalstu. Pētījuma laikā kā Latvijas tā Lietuvas pusē notikusi gandrīz 200 ekonomiski aktīvu dažādu nozaru uzņēmēju anketēšana, projekta vadības un virkne atšķirīgu fokusgrupu sanāksmes – diskusijas. Tajās piedalījušies pilsētas un lauku uzņēmēji, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, pašvaldību un dažādu atbalsta pakalpojumu sniedzēju institūciju pārstāvji. Diskusijas notikušas par atbalsta institūciju sadarbību, atbalsta veidu nepieciešamību, dažādošanu un efektivitāti reģionā, kā arī par uzņēmējdarbības vidi un tās prestižu sabiedrībā.

Situācijas izpētes gaitā secināts, ka komersanti, kā Latvijas tā Lietuvas pusē, visaugstāk vērtē atbalsta institūciju sniegtos pakalpojumus zināšanu un prasmju pilnveidošanas jomā, kas gūtas pakalpojumu sniedzēju organizētajos informatīvajos semināros, mācībās un profesionālās attīstības kursos, kā arī konsultācijās par Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanas iespējām. Vienlaicīgi secināts, ka uzņēmējdarbības attīstību kavē pārlieku augsto nodokļu slogs, apgrozāmo līdzekļu un finanšu resursu trūkums, kā arī komercdarbību regulējošās normatīvās bāzes nestabilitāte. Tāpat trūkst saskaņota rīcība dažādu valsts resoru starpā, atbalsta sistēma ir pārāk sadrumstalota, kas vairāk vērsta uz jaunajiem uzņēmējiem, bet mazāk – uz jau strādājošajiem.

Lasīt vairāk