Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā

Nr. LLI-131

Programma: Interreg V – A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020

Projekts: Projekts LLI – 131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ “Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania”

Saīsinātais nosaukums: Business support

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions, LV

Projekta partneri:

 • Kurzemes Plānošanas reģions, LV;
 • Aizkraukles novada pašvaldība, LV;
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), LV;
 • Šauļu inkubators, LT
 • Panevežu Biznesa centrs, LT
 • Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka, LT

Projekta mērķis:

Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.

Projekta apakšmērķi:

 • Paaugstināt pārrobežu sadarbību un stiprināt uzņēmējdarbības atbalsta institūciju kapacitāti.
 • Veicināt uzņēmējdarbību, nodrošinot uzņēmējdarbības dzīvotspējīgu ideju atbalsta sistēmu uzsācējiem.

Projektā plānotas aktivitātes un rezultāti:

 • Izveidot 2 jaunus uzņēmējdarbības atbalsta centrus – Aizkraukles uzņēmējdarbības centrs (LV); Rokišķu bibliotēkas, uzņēmējdarbības un NVO klasteris (LT)
 • Aprīkot 6 uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas ar nepieciešamo aprīkojumu
 • Uzlabot 4 uzņēmējdarbības atbalsta institūciju mājaslapas
 • Izveidot kopīgu Latvijas un Lietuvas konsultatīvo platformu pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmējiem
 • Veikt pētījumu par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveides iespējām Latvijā un Lietuvā, identificējot uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas, to aktivitātes un pakalpojumus uzņēmējiem, stiprās un vājās puses, izstrādājot rekomendācijas, kuru sniegtie pakalpojumi ir visefektīvākie, un identificējot nepieciešamo apmācību tēmas
 • Izveidot pārrobežu mentoru tīklu lauksaimniecības un nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības jomās
  • apmācīt 20 konsultantus 4 dažādās tēmās mentoringa pakalpojumu izveidei: 1.Sarunu, sadarbības procesi; 2.Biznesa ideju attīstīšana; 3. Uzņēmējdarbības attīstības mentorings; 4. Mentoru attīstības rīki un metodes
  • apmācīt 150 Latvijas un Lietuvas uzņēmējdarbības institūciju, uzņēmēju personāls
 • Izveidot kopīgu apmācību programmu uzņēmējdarbības uzsācējiem e-vidē
 • Izstrādāt palīgmateriālus eksporta veicināšanai (noteikumu kopumu apraksti, līgumu paraugi eksportam uz 10 dažādām valstīm)
 • Izveidot pieejamu mārketinga rīku ar iespēju pašam izveidot brošūras, plakātus, video, u.c. materiālus.

Plānoto aktivitāšu laikā notiks gan semināri, gan uzņēmēju dienas, tiks izstrādāti bukleti un dažādi materiāli publicitātei, kā arī projekts tiks noslēgts ar noslēguma konferenci, kur varēs iepazīties ar projektā izpētīto, radīto, pieejamos uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 620 163,47 EUR)

LLKC finansējums: 106 206,00 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 90 275,10 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.euwww.europa.eu

Elīna Ozola

elina.ozola@llkc.lv